V utorok 26.5.2020 o 13:00 hod. začína tréningový proces žiakov Športového klubu Štrba na futbalovom ihrisku.

Usmernenie Slovenského futbalového zväzu k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.05.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk bolo vydané 20. mája a jeho celé znenie nájdete na konci článku.

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového
odborníka:

 • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem
  nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, – umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za
  podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
 • hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej
  aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
 • na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a
  podobné zariadenia, výnimkou je použitie WC
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
 • je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • v prípade potvrdenia nákazy COVID-19 sa riadiť usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva

Dôležitá je najmä alergologická anamnéza, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti
alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať
na nákazu koronavírom.

Všetkým dotknutým osobám sa odporúča užívať (pokiaľ sa už tak nestalo) podporné prostriedky na
zlepšenie imunity (kombinácia betaglukánov, vitamínov, stopových prvkov a molekulárneho vodíka).
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa
19.5.2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, podľa § 48
ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatie súťažnej
športovej povahy.

Hneď ako ÚVZSR povolí hromadné podujatia šúťažnej športovej povahy a usmerní opatrenia a povinnosti
všetkých zúčastnených osôb pri ich organizácii, SFZ k tomu vydá nové usmernenie.